از طریق فرم زیر می توانید با من در تلگرام تماس بگیرید.

@AD_magicall2

و اگر ریپورت هستین به ربات

@botforusereportsbot